OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA TOWARÓW
AKCESORIÓW DACHOWYCH  NR/2014 ZAWIERANYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWEM „TOOLCO” KAZIMIERZ MITROSZEWSKI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 MARCA 2014 r.


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostarczania towarów (w skrócie OWSD) określają wzajemne
prawa i obowiązki wynikające z zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy
sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy.
2. Na użytek niniejszych OWSD wprowadza się następujące definicje:
Sprzedawca- Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski z siedzibą w Białymstoku,
przy ul. Komunalnej 11, 15-197 Białystok, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ewidencję Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta Białegostoku pod nr 14225, nr NIP 5420115356, nr REGON 050012903.
Kupujący - każdy kontrahent Sprzedawcy, nie będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr
141, Poz. 1176).
Towar– jest to oferowany przez Sprzedawcę asortyment.
3. Niniejsze OWSD są podstawowym i kompletnym uregulowaniem umownym wiążącym strony
wzakresie sprzedaży Towarów.
4. Inne ustalenia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą dotyczące treści umowy sprzedaży Towaru
lub sprzeczne z niniejszym OWSD powinny być stwierdzone pismem i nie wyłączają stosowania
niniejszych OWSD w pozostałym zakresie.
5. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub dostawy wyłącza stosowanie niniejszych OWSD tylko
w zakresie odmiennych uregulowań.
6. Złożenie przez Kupującego zamówienia na zakup Towaru oznacza akceptację obowiązujących u
Sprzedawcy OWSD.
7. Postanowienia OWSD mogą być zmienione w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu
ich wprowadzenia, lecz nie znajdują zastosowania do zamówień dokonanych w dniu zmiany
OWSD.


§ 2 Towar
1. Oferta handlowa Towaru sprzedawanego przez Sprzedawcę znajduje się na stronie internetowej
pod adresem www.roofsystem.toolco.pl oraz może zostać zaprezentowana Kupującemu w
postaci katalogów.
2. Sprzedawca ma prawo do dokonania zmiany w swojej ofercie handlowej Towaru w każdym
czasie. Zmiana oferty handlowej Towaru nie ma wpływu na warunki umowy sprzedaży zawartej
przed dniem wprowadzenia zmian.
3. Sprzedawca deklaruje, że sprzedawany przez niego Towar:
3.1. Został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi u Sprzedawcy normami.
3.2. Znajduje się w stanie umożliwiającym Kupującemu, a także osobom trzecim jego używanie
zgodnie z przeznaczeniem.
3.3. Spełnia warunki jakościowe i bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe
przepisy UE.
4. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawany Towar nie narusza praw osób trzecich tj. prawa do znaku
towarowego, zastrzeżonego wzoru przemysłowego, użytkowego lub zdobniczego, praw
autorskich i patentów.


§ 3 Złożenie zamówienia
1. Informacje dotyczące Towaru, w tym dane techniczne i ilustracje zamieszczane w ofercie
handlowej Towaru i katalogach Sprzedawcy, nie mają charakteru oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Dane te z uwagi na postęp
techniczny jak również oczekiwania kontrahentów mogą ulec zmianie, dlatego też należy je
traktować jako informacje poglądowe, orientacyjne. Kupujący może uzyskać potwierdzenie
aktualnych danych poprzez:
a) stronę internetową www.roofsystem.toolco.pl
b) kontakt telefoniczny pod nr (85) 664 20 64, kom: 508 403 426.
2. Oferta handlowa dedykowana imiennie Kupującemu przez Sprzedawcę jest ważna przez okres 2
tygodni od daty jej wysłania.
3. Zamówienia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres [javascript protected email address] lub e-mail
przedstawiciela handlowego.
4. Dział sprzedaży pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Kontakt: tel: (85) 664 20 64 tel: 508 403 426.
e-mail: [javascript protected email address]
5. Pierwsze zamówienie powinno zawierać:
a) dane Kupującego ( nazwa, adres, NIP, CEiDG lub KRS ).
b) dokładny adres dostarczenia Towaru, w sytuacji gdy adres ten ma być inny niż siedziby
Kupującego.
c) opis zamawianego Towaru: rodzaj, wymiary oraz ilość, kolor z palety RAL,
d) proponowany termin dostarczenia lub odbioru Towaru,
e) dane kontaktowe osoby zamawiającej,
6. Niepodanie wymaganych danych może skutkować dostarczeniem Towaru niezgodnego z
potrzebami Kupującego co obciąża Kupującego i nie stanowi podstawy do żądania wymiany
Towaru na inny lub zwrotu kosztów.


§ 4 Ceny i warunki płatności
1. Ceny zamieszczone w cenniku należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek
od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej ustawowo określonej wysokości.
2. Na terenie Polski Sprzedający ponosi pełne koszty transportu przy zamówieniu powyżej 700
PLN netto. W pozostałych przypadkach koszt transportu obciąża Kupującego.
3. Koszty transportu uzależnione od gabarytów towaru są podawane indywidualnie kupującemu.
4. Przy pierwszym zakupie Kupujący dokonuje 100% przedpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy
Bank Spółdzielczy w Białymstoku 19 8060 0004 0012 8195 3000 0010. Kolejne zakupy mogą
być fakturowane z indywidualnie określonym terminem płatności.
5. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia.
6. Zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń do wydanego Towaru nie zwalnia Kupującego z
obowiązku dokonania płatności odpowiadającej całości zamówienia.
7. Kupujący nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody
Sprzedającego.
8. W przypadku powtarzających się zaległości płatniczych, poza uzgodnionym terminem lub z
innych ważnych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji
następnych zamówień.


§ 5 Dostawy i reklamacje
1. Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego i dostarczonego do Klienta
niewadliwego Towaru lub jego wymiany.
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godz. ( od poniedziałku do piątku ). Domówienie towaru
do wcześniej złożonego zamówienia będą realizowane o ile zostaną złożone do godziny 14:00 w
przed dzień wysyłki. W innych przypadkach traktowane to będzie jako nowe zamówienie. Towar
wysyłany jest firmą spedycyjną i dostarczany do klienta od poniedziałku do piątku.
3. Zamówienia niestandardowe (np. niestandardowe kolory, duże ilości zamówieniowe) - termin
realizacji ustalany jest indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.
4. W przypadku opóźnienia wysyłki Towaru klient zostanie poinformowany przez Dział Sprzedaży
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w opakowaniach zabezpieczających wyroby
przed uszkodzeniem w transporcie.
Kupujący może zastrzec w zamówieniu, że zamierza odebrać Towar bezpośrednio z magazynu
Sprzedawcy. W takim wypadku ryzyko utraty, zniszczenia Towaru objętego zamówieniem od
momentu załadunku obciążają Kupującego. Kupujący lub osoba przez niego upoważniona
pisemnie potwierdzi odbiór Towaru na dokumencie WZ po ich wydaniu z magazynu
Sprzedawcy.
6. W przypadku gdy Towar dostarczony jest do Kupującego samochodem Sprzedawcy lub
Sprzedawca zleca dostarczenie Towaru przewoźnikowi, ryzyko utraty Towaru przechodzi na
Kupującego w momencie rozpoczęcia rozładunku Towaru z samochodu.
7. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie towarów podczas transportu, a przesyłka w
momencie jej otrzymania zawierała oznaki uszkodzenia lub otwierania, warunkiem przyjęcia
reklamacji jest odnotowanie przez Klienta tego faktu na liście przewozowym lub w formie
odrębnej notatki i potwierdzenie tego faktu przez kuriera firmy spedycyjnej doręczającej
przesyłkę.
8. Strony ustalają, iż koszt załadunku Towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt
rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
9. Ustala się, że dla potrzeb podpisania dowodu przyjęcia, za przedstawiciela Sprzedawcę będzie
uznana osoba, która dostarczy Towar do magazynu Kupującego.
10. Upoważniony przedstawiciel Kupującego każdorazowo, po przyjęciu Towaru do magazynu
potwierdza ich odbiór na dokumencie WZ i liście przewozowym przedstawionym przez
przewoźnika Sprzedawcy.
11. Kupujący ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub odebranych od
Sprzedawcy Towarów w ciągi 3 dni roboczych od dnia dostarczenia.
12. Pod pojęciem odbioru jakościowego rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju
dostarczonego lub odebranego Towaru ze specyfikacją wysyłkową, zamówieniem lub fakturą
VAT oraz ocenę stanu technicznego Towaru w zakresie wad technicznych możliwych do
wykrycia w czasie dokonania oględzin. Po tym terminie nie będą uznawane przez Sprzedającego
roszczenia dotyczące jakości i ilości Towaru.
13. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego jest przesłanie drogą elektroniczną na
adres [javascript protected email address]:
a) faktury zakupu towaru,
b) zdjęć wadliwego lub uszkodzonego towaru,
c) opisu wadliwego lub uszkodzonego towaru.
14. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od dnia ich złożenia.
15. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi strony wyłączają.
16. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy Towaru, który w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia
dostarczenia i wskutek okoliczności niewątpliwie zaistniałych przed przejściem ryzyka na
Kupującego, okazał się nie nadającym do użytku lub jego przydatność okazała się znacznie
ograniczona, zwłaszcza z powodu wadliwej budowy lub złych materiałów albo wadliwego
wykonania. Sprzedawca nieodpłatnie i według własnego uznania, Towar ten naprawi lub
wymieni na nowy.
16.1 Towar, do którego Kupujący zgłasza wady należy dostarczyć Sprzedawcy w uzgodnionym
uprzednio terminie, w celu potwierdzenia istnienia wad oraz ewentualnej naprawy lub wymiany
Towaru na nowy. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia Towaru podlegającego naprawie lub
wymianie. Uszkodzony Towar, który został wymieniony na nowy, staje się własnością
Sprzedawcy.
16.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru wynikające z:
a) niewłaściwego montażu,
b) niewłaściwego zastosowania lub użytkowania.
17. W przypadku nieuzasadnionych żądań wymiany lub naprawy Towaru Sprzedający obciąża
Kupującego poniesionymi kosztami oraz przysługują mu roszczenia odszkodowawcze do
wysokości pełnej szkody.


§ 6 Zastrzeżenie prawa własności
1. Stosownie do postanowień art. 589 Kodeksu cywilnego, Kupujący staje się właścicielem Towaru
dopiero w momencie całkowitej zapłaty ceny, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu i w
fakturze VAT .
2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie Sprzedawca ma prawo zażądać
zwrotu Towaru, za który Kupujący nie zapłacił ceny.
3. Koszty zwrotu Towaru pokrywa w całości Kupujący.


§ 7 Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy, które
uniemożliwią Sprzedawcy realizację zamówienia Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. Do
zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. niezawinione przez Sprzedawcę
zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu spowodowane klęską żywiołową, strajkami, ograniczenia
spowodowane zarządzeniami władz, itp.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWSD wskutek wprowadzenia odmiennych
regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSD mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego i pozasądowego załatwienia wszelkich
sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy objętej niniejszymi OWSD.
5. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwy do rozstrzygnięcia sporu
będzie sąd właściwy dla miasta Białystok.